arrow arrow
image
image
image
image

رهبرانقلاب:

یکی از چیزهایی که خیلی لازم است، سوءظنّ به جریان رسانه‌ای دشمن است.

رهبرانقلاب:

ابزار رسانه مانند سلاح شیمیایی تجهیزات را از بین نمیبرد اما قدرت انسانها را میگیرد

حضرت امیرالمومنین(ع)

هرگاه خبری را شنیدید،بدان توجه کنید به منظور درک آن نه به منظور نقل آن.

امام صادق(ع)

اسراف آن است که برای مال فساد آور و برای بدن زیان آور باشد.

logo