برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دورهروش آموزشتاریخزمان برگزاریظرفیتبرگزارکنندهشهریه/ریال 
B10009-01-3571
تربیت رسانه ای
سواد رسانه(استاد:علیرضا آل داوود)+جوائز نقدی
  از 01/07/13
تا 01/07/30
23 ساعت
.شنبه -یکشنبه -دوشنبه -سه شنبه -چهارشنبه -پنج شنبه -جمعه -
01:00 - 23:00
976آموزش بوشهر
رایگان
ثبت نام
B10013-01-3526
جریان سازی در شبکه های اجتماعی
دوره جریان شناسی در رسانه - خراسان جنوبی
  از 01/07/14
تا 01/07/20
0 ساعت
.شنبه -یکشنبه -دوشنبه -سه شنبه -چهارشنبه -پنج شنبه -جمعه -
00:01 - 23:59
821آموزش خراسان جنوبی
رایگان
ثبت نام
B10003-01-3548
تربیت مدرس سواد رسانه ای سطح1
یازدهمین دوره تربیت مدرس سطح یک استان آذربایجان شرقی
  از 01/07/15
تا 01/07/30
4 ساعت
00:01 - 23:59
1961آموزش آذربایجان شرقی
رایگان
ثبت نام
B10004-01-3541
تربیت مدرس سواد رسانه ای سطح1
یازدهمین دوره تربیت مدرس سطح یک استان آذربایجان غربی
  از 01/07/15
تا 01/07/30
10 ساعت
00:01 - 23:59
1989آموزش آذربایجان غربی
رایگان
ثبت نام
B10005-01-3554
تربیت مدرس سواد رسانه ای سطح1
یازدهمین دوره تربیت مدرس سطح یک استان اردبیل
  از 01/07/15
تا 01/07/30
10 ساعت
00:01 - 23:59
1995آموزش اردبیل
رایگان
ثبت نام
B10006-01-3561
تربیت مدرس سواد رسانه ای سطح1
یازدهمین دوره تربیت مدرس سطح یک استان اصفهان
  از 01/07/15
تا 01/07/30
10 ساعت
00:01 - 23:59
1996آموزش اصفهان
رایگان
ثبت نام
B10007-01-3565
تربیت مدرس سواد رسانه ای سطح1
یازدهمین دوره تربیت مدرس سطح یک استان البرز
  از 01/07/15
تا 01/07/30
0 ساعت
00:01 - 23:59
2000آموزش البرز
رایگان
ثبت نام
B10008-01-3562
تربیت مدرس سواد رسانه ای سطح1
یازدهمین دوره تربیت مدرس سطح یک استان ایلام
  از 01/07/15
تا 01/07/30
10 ساعت
00:01 - 23:59
1998آمورش ایلام
رایگان
ثبت نام
B10009-01-3550
تربیت مدرس سواد رسانه ای سطح1
یازدهمین دوره تربیت مدرس سطح یک استان بوشهر
  از 01/07/15
تا 01/07/30
10 ساعت
00:01 - 23:59
1988آموزش بوشهر
رایگان
ثبت نام
B10010-01-3544
تربیت مدرس سواد رسانه ای سطح1
یازدهمین دوره تربیت مدرس سطح یک استان تهران
  از 01/07/15
تا 01/07/30
0 ساعت
00:01 - 23:59
1991آموزش تهران (شهرهای حومه)
رایگان
ثبت نام
۱ تا ۱۰ از ۳۶ ردیف