برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دورهروش آموزشتاریخزمان برگزاریظرفیتبرگزارکنندهشهریه/ریال 
B10010-01-3772
ICDL مهارت های هفت گانه کامپیوتر...ک ...ب
دوره مهارت های هفتگانه ICDL
 
354 ساعت
تکمیل ظرفیتآموزش تهران (شهرهای حومه)
رایگان
B10018-01-3721
تربیت مدرس سواد رسانه ای سطح1
دوره تربیت مدرس سوادرسانه استان سمنان
  از 01/11/15
تا 01/11/15
8 ساعت
.شنبه -
07:00 - 23:59
9106آموزش سمنان
رایگان
ثبت نام
B1-01-3755
توانمندسازی شمسا
دوره توانمندسازی شبکه مردمی سایبری انقلاب اسلامی استان سمنان
  از 01/11/15
تا 01/11/15
0 ساعت
.شنبه -
00:01 - 23:59
1626آموزش سمنان
رایگان
ثبت نام
B10009-01-3770
دوره جامع خبرنگاری
خبرنگاری (استان بوشهر)
  از 01/11/15
تا 01/11/30
23 ساعت
تمام روز های هفته
01:00 - 23:00
714آموزش بوشهر
رایگان
ثبت نام
B10037-01-3775
تربیت مربی زیست عفیفانه _فرهنگیان
یزد
  از 01/11/15
تا 01/11/30
15 ساعت
تمام روز های هفته
01:00 - 23:59
9591فرهنگیان
رایگان
ثبت نام
B10037-01-3776
تربیت مربی زیست عفیفانه _فرهنگیان
همدان
  از 01/11/15
تا 01/11/30
15 ساعت
تمام روز های هفته
00:01 - 24:00
9929فرهنگیان
رایگان
ثبت نام
B10037-01-3777
تربیت مربی زیست عفیفانه _فرهنگیان
هرمزگان
  از 01/11/15
تا 01/11/30
15 ساعت
تمام روز های هفته
00:01 - 24:00
9956فرهنگیان
رایگان
ثبت نام
B10037-01-3778
تربیت مربی زیست عفیفانه _فرهنگیان
مرکزی
  از 01/11/15
تا 01/11/30
15 ساعت
تمام روز های هفته
00:01 - 24:00
9885فرهنگیان
رایگان
ثبت نام
B10037-01-3779
تربیت مربی زیست عفیفانه _فرهنگیان
مازندران
  از 01/11/15
تا 01/11/30
15 ساعت
تمام روز های هفته
00:01 - 24:00
9886فرهنگیان
رایگان
ثبت نام
B10037-01-3780
تربیت مربی زیست عفیفانه _فرهنگیان
لرستان
  از 01/11/15
تا 01/11/30
15 ساعت
تمام روز های هفته
00:01 - 24:00
9941فرهنگیان
رایگان
ثبت نام
۱ تا ۱۰ از ۷۴ ردیف