برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دورهروش آموزشتاریخزمان برگزاریظرفیتبرگزارکنندهشهریه/ریال 
B10028-02-4143
توانمندسازی فعالان تولید محتوا
توانمند سازی گروهان تولید محتوا
الکترونیکی از 02/12/24
تا 02/12/29
6 ساعت
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه پنج شنبه جمعه
00:59 - 23:00
تکمیل ظرفیتآموزش گیلان
رایگان
۱ ردیف