برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دورهروش آموزشتاریخزمان برگزاریظرفیتبرگزارکنندهشهریه/ریال 
B1-01-3822
دوره آموزشی تولیدمحتوا با نرم افزارهای موبایلی
تولیدمحتوا با نرم افزارهای موبایلی
  از 01/11/18
تا 01/11/30
10 ساعت
تمام روز های هفته
00:01 - 23:59
تکمیل ظرفیتستادمرکزی نسرا
رایگان
۱ ردیف