برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دورهروش آموزشتاریخزمان برگزاریظرفیتبرگزارکنندهشهریه/ریال 
B10028-02-4141
توانمندسازی فعالان حوزه فناوری و امنیت در فضای مجازی
توانمند سازی گروهان فنی
الکترونیکی از 02/12/24
تا 02/12/29
6 ساعت
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه پنج شنبه جمعه
00:59 - 23:59
تکمیل ظرفیتآموزش گیلان
رایگان
۱ ردیف