برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دورهروش آموزشتاریخزمان برگزاریظرفیتبرگزارکنندهشهریه/ریال 
B10031-02-4212
تربیت مدرس سواد رسانه ای سطح1
تربیت مدرس سواد رسانه ای سطح 1
الکترونیکی از 02/09/15
تا 02/10/01
20 ساعت
تمام روزهای هفته
00:05 - 23:59
857آموزش مرکزی
رایگان
ثبت نام
B10036-02-3978
تربیت مدرس سواد رسانه ای سطح1
تربیت مدرس سواد رسانه جامعه زنان
  از 02/09/25
تا 02/10/01
168 ساعت
تمام روزهای هفته
00:01 - 23:59
527جامعه زنان
رایگان
ثبت نام
۲ ردیف