برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دورهروش آموزشتاریخزمان برگزاریظرفیتبرگزارکنندهشهریه/ریال 
B10018-01-3721
تربیت مدرس سواد رسانه ای سطح1
دوره تربیت مدرس سوادرسانه استان سمنان
  از 01/11/15
تا 01/11/15
8 ساعت
.شنبه -
07:00 - 23:59
9105آموزش سمنان
رایگان
ثبت نام
۱ ردیف