برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دورهروش آموزشتاریخزمان برگزاریظرفیتبرگزارکنندهشهریه/ریال 
B10003-01-3548
تربیت مدرس سواد رسانه ای سطح1
یازدهمین دوره تربیت مدرس سطح یک استان آذربایجان شرقی
  از 01/07/15
تا 01/07/30
4 ساعت
00:01 - 23:59
1961آموزش آذربایجان شرقی
رایگان
ثبت نام
B10004-01-3541
تربیت مدرس سواد رسانه ای سطح1
یازدهمین دوره تربیت مدرس سطح یک استان آذربایجان غربی
  از 01/07/15
تا 01/07/30
10 ساعت
00:01 - 23:59
1989آموزش آذربایجان غربی
رایگان
ثبت نام
B10005-01-3554
تربیت مدرس سواد رسانه ای سطح1
یازدهمین دوره تربیت مدرس سطح یک استان اردبیل
  از 01/07/15
تا 01/07/30
10 ساعت
00:01 - 23:59
1995آموزش اردبیل
رایگان
ثبت نام
B10006-01-3561
تربیت مدرس سواد رسانه ای سطح1
یازدهمین دوره تربیت مدرس سطح یک استان اصفهان
  از 01/07/15
تا 01/07/30
10 ساعت
00:01 - 23:59
1996آموزش اصفهان
رایگان
ثبت نام
B10007-01-3565
تربیت مدرس سواد رسانه ای سطح1
یازدهمین دوره تربیت مدرس سطح یک استان البرز
  از 01/07/15
تا 01/07/30
0 ساعت
00:01 - 23:59
2000آموزش البرز
رایگان
ثبت نام
B10008-01-3562
تربیت مدرس سواد رسانه ای سطح1
یازدهمین دوره تربیت مدرس سطح یک استان ایلام
  از 01/07/15
تا 01/07/30
10 ساعت
00:01 - 23:59
1998آمورش ایلام
رایگان
ثبت نام
B10009-01-3550
تربیت مدرس سواد رسانه ای سطح1
یازدهمین دوره تربیت مدرس سطح یک استان بوشهر
  از 01/07/15
تا 01/07/30
10 ساعت
00:01 - 23:59
1988آموزش بوشهر
رایگان
ثبت نام
B10010-01-3544
تربیت مدرس سواد رسانه ای سطح1
یازدهمین دوره تربیت مدرس سطح یک استان تهران
  از 01/07/15
تا 01/07/30
0 ساعت
00:01 - 23:59
1991آموزش تهران (شهرهای حومه)
رایگان
ثبت نام
B10011-01-3538
تربیت مدرس سواد رسانه ای سطح1
یازدهمین دوره تربیت مدرس سطح یک استان تهران بزرگ
  از 01/07/15
تا 01/07/30
10 ساعت
00:01 - 23:59
1979آموزش تهران بزرگ
رایگان
ثبت نام
B10012-01-3551
تربیت مدرس سواد رسانه ای سطح1
یازدهمین دوره تربیت مدرس سطح یک استان چهارمحال و بختیاری
  از 01/07/15
تا 01/07/30
10 ساعت
00:01 - 23:59
1997آموزش چهارمحال و بختیاری
رایگان
ثبت نام
۱ تا ۱۰ از ۳۲ ردیف