برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
جستجوی بیشتر
عنوان :
از تاریخ :   تا  
کد کلاس :
ماهیت :
گروه :
زیرگروه :
روش آموزش :
برگزار کننده :
نوع کلاس :
 
راهنما
کلاس های مدون در تقویم آموزشی
دوره شهریه/ریالظرفیتبرگزارکننده 
B1-00-2803
تربیت مدرس سواد رسانه ای سطح1
نهمین دوره تربیت مدرس سواد رسانه ای سطح یک (کلاس پنجم)
7 ساعت
از 00/07/01
تا 00/07/10
رایگان
1193ستادمرکزی نسرا ثبت نام
ثبت نام
۱ ردیف