برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دورهروش آموزشتاریخزمان برگزاریظرفیتبرگزارکنندهشهریه/ریال 
B10028-02-4142
رصد و تحلیل محتوای شبکه های اجتماعی
دوره توانمند سازی گروهان رصد
  از 02/07/13
تا 02/07/15
6 ساعت
پنج شنبه -جمعه -
00:59 - 23:00
717آموزش گیلان
رایگان
ثبت نام
۱ ردیف