برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دورهروش آموزشتاریخزمان برگزاریظرفیتبرگزارکنندهشهریه/ریال 
B10010-01-3772
ICDL مهارت های هفت گانه کامپیوتر...ک ...ب
دوره مهارت های هفتگانه ICDL
 
354 ساعت
تکمیل ظرفیتآموزش تهران (شهرهای حومه)
رایگان
۱ ردیف