برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دورهروش آموزشتاریخزمان برگزاریظرفیتبرگزارکنندهشهریه/ریال 
B1-01-3755
توانمندسازی شمسا
دوره توانمندسازی شبکه مردمی سایبری انقلاب اسلامی استان سمنان
  از 01/11/15
تا 01/11/15
0 ساعت
.شنبه -
00:01 - 23:59
1626آموزش سمنان
رایگان
ثبت نام
B10034-01-3823
سواد رسانه ای
مسابقه کتاب الزامات تربیت فرزنددر عصررسانه/استان یزد
  از 01/11/27
تا 01/11/27
5 ساعت
10:00 - 23:59
957آموزش یزد
رایگان
ثبت نام
B10018-01-3824
سواد رسانه ای
مسابقه کتاب سوادرسانه ای/استان سمنان
  از 01/11/30
تا 01/11/30
3 ساعت
یکشنبه -
07:00 - 23:59
462آموزش سمنان
رایگان
ثبت نام
۱ تا ۱۰ از ۳ ردیف