برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دورهروش آموزشتاریخزمان برگزاریظرفیتبرگزارکنندهشهریه/ریال 
B10028-02-4145
توانمندسازی شمسا
توانمند سازی فرماندهان گردان سایبری
الکترونیکی از 02/12/24
تا 02/12/29
6 ساعت
شنبه یکشنبه پنج شنبه جمعه
00:59 - 23:00
تکمیل ظرفیتآموزش گیلان
رایگان
B1-02-4282
سواد رسانه و فضای مجازی
سوادرسانه ای ویژه بسیج ادارات
الکترونیکی از 02/12/27
تا 02/12/29
865ستادمرکزی نسرا
رایگان
ثبت نام
۲ ردیف