برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دورهتاریخزمان برگزاریظرفیتبرگزارکنندهشهریه/ریال 
B10003-03-4396
کنشگری گردان های سایبری/بهار1403
دوره ویژه گردانهای سایبری-بهار1403/آذربایجان شرقی
مهلت ثبت نام : 03/04/30
از 03/04/30
تا 03/04/31
00:10 - 23:59 565آموزش آذربایجان شرقی
رایگان
ثبت نام
B10004-03-4397
کنشگری گردان های سایبری/بهار1403
دوره ویژه گردانهای سایبری-بهار1403/آذربایجان غربی
مهلت ثبت نام : 03/04/30
از 03/04/30
تا 03/04/31
00:10 - 23:59 725آموزش آذربایجان غربی
رایگان
ثبت نام
B10005-03-4398
کنشگری گردان های سایبری/بهار1403
دوره ویژه گردانهای سایبری-بهار1403/اردبیل
مهلت ثبت نام : 03/04/30
از 03/04/30
تا 03/04/31
00:10 - 23:59 857آموزش اردبیل
رایگان
ثبت نام
B10006-03-4399
کنشگری گردان های سایبری/بهار1403
دوره ویژه گردانهای سایبری-بهار1403/اصفهان
مهلت ثبت نام : 03/04/30
از 03/04/30
تا 03/04/31
00:10 - 23:59 660آموزش اصفهان
رایگان
ثبت نام
B10007-03-4400
کنشگری گردان های سایبری/بهار1403
دوره ویژه گردانهای سایبری-بهار1403/البرز
مهلت ثبت نام : 03/04/30
از 03/04/30
تا 03/04/31
00:10 - 23:59 828آموزش البرز
رایگان
ثبت نام
B10008-03-4401
کنشگری گردان های سایبری/بهار1403
دوره ویژه گردانهای سایبری-بهار1403/ایلام
مهلت ثبت نام : 03/04/30
از 03/04/30
تا 03/04/31
00:10 - 23:59 922آمورش ایلام
رایگان
ثبت نام
B10009-03-4402
کنشگری گردان های سایبری/بهار1403
دوره ویژه گردانهای سایبری-بهار1403/بوشهر
مهلت ثبت نام : 03/04/30
از 03/04/30
تا 03/04/31
00:10 - 23:59 873آموزش بوشهر
رایگان
ثبت نام
B10010-03-4403
کنشگری گردان های سایبری/بهار1403
دوره ویژه گردانهای سایبری-بهار1403/تهران حومه
مهلت ثبت نام : 03/04/30
از 03/04/30
تا 03/04/31
00:10 - 23:59 811آموزش تهران (شهرهای حومه)
رایگان
ثبت نام
B10011-03-4404
کنشگری گردان های سایبری/بهار1403
دوره ویژه گردانهای سایبری-بهار1403/تهران بزرگ
مهلت ثبت نام : 03/04/30
از 03/04/30
تا 03/04/31
00:10 - 23:59 690آموزش تهران بزرگ
رایگان
ثبت نام
B10012-03-4405
کنشگری گردان های سایبری/بهار1403
دوره ویژه گردانهای سایبری-بهار1403/چهارمحال و بختیاری
مهلت ثبت نام : 03/04/30
از 03/04/30
تا 03/04/31
00:10 - 23:59 925آموزش چهارمحال و بختیاری
رایگان
ثبت نام
۱ تا ۱۰ از ۳۲ ردیف