برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دورهتاریخزمان برگزاریظرفیتبرگزارکنندهشهریه/ریال 
B1055-03-4452
دوره آموزشی هنری رسانه ای فراز
فتوشاپ با رویکرد فتومونتاژ فراز سطح آشنایی
مهلت ثبت نام : 03/04/28
از 03/04/28
تا 03/06/31
9 ساعت
تمام روزهای هفته
00:01 - 23:59
1426مرکز آفرینش های فرهنگی و هنری
رایگان
ثبت نام
B1055-03-4453
دوره آموزشی هنری رسانه ای فراز
فتوشاپ با رویکرد فتومونتاژ فراز سطح آشنایی
مهلت ثبت نام : 03/04/28
از 03/04/28
تا 03/06/31
9 ساعت
تمام روزهای هفته
00:01 - 23:59
1485مرکز آفرینش های فرهنگی و هنری
رایگان
ثبت نام
B1055-03-4454
دوره آموزشی هنری رسانه ای فراز
فتوشاپ با رویکرد فتومونتاژ فراز سطح آشنایی
مهلت ثبت نام : 03/04/28
از 03/04/28
تا 03/06/31
9 ساعت
تمام روزهای هفته
00:01 - 23:59
1487مرکز آفرینش های فرهنگی و هنری
رایگان
ثبت نام
B1055-03-4455
دوره آموزشی هنری رسانه ای فراز
فتوشاپ با رویکرد فتومونتاژ فراز سطح آشنایی
مهلت ثبت نام : 03/04/28
از 03/04/28
تا 03/06/31
9 ساعت
تمام روزهای هفته
00:01 - 23:59
1493مرکز آفرینش های فرهنگی و هنری
رایگان
ثبت نام
B1055-03-4456
دوره آموزشی هنری رسانه ای فراز
فتوشاپ با رویکرد فتومونتاژ فراز سطح آشنایی
مهلت ثبت نام : 03/04/28
از 03/04/28
تا 03/06/31
9 ساعت
تمام روزهای هفته
00:01 - 23:59
1492مرکز آفرینش های فرهنگی و هنری
رایگان
ثبت نام
B1055-03-4457
دوره آموزشی هنری رسانه ای فراز
فتوشاپ با رویکرد فتومونتاژ فراز سطح آشنایی
مهلت ثبت نام : 03/04/28
از 03/04/28
تا 03/06/31
9 ساعت
تمام روزهای هفته
00:01 - 23:59
1486مرکز آفرینش های فرهنگی و هنری
رایگان
ثبت نام
B1055-03-4458
دوره آموزشی هنری رسانه ای فراز
مستند سازی فراز سطح آشنایی
مهلت ثبت نام : 03/04/28
از 03/04/28
تا 03/06/31
2 ساعت
تمام روزهای هفته
00:01 - 23:59
1463مرکز آفرینش های فرهنگی و هنری
رایگان
ثبت نام
B1055-03-4459
دوره آموزشی هنری رسانه ای فراز
مستند سازی فراز سطح آشنایی
مهلت ثبت نام : 03/04/28
از 03/04/28
تا 03/06/31
2 ساعت
تمام روزهای هفته
00:01 - 23:59
1478مرکز آفرینش های فرهنگی و هنری
رایگان
ثبت نام
B1055-03-4460
دوره آموزشی هنری رسانه ای فراز
عکاسی فراز سطح آشنایی
مهلت ثبت نام : 03/04/28
از 03/04/28
تا 03/06/31
9 ساعت
تمام روزهای هفته
00:01 - 23:59
1458مرکز آفرینش های فرهنگی و هنری
رایگان
ثبت نام
B1055-03-4461
دوره آموزشی هنری رسانه ای فراز
عکاسی فراز سطح آشنایی
مهلت ثبت نام : 03/04/28
از 03/04/28
تا 03/06/31
9 ساعت
تمام روزهای هفته
00:01 - 23:59
1479مرکز آفرینش های فرهنگی و هنری
رایگان
ثبت نام
۱ تا ۱۰ از ۲۳ ردیف