برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دورهروش آموزشتاریخزمان برگزاریظرفیتبرگزارکنندهشهریه/ریال 
B10027-02-4147
دوره توانمندسازی
اصول تولید محتوا و رسانه- استان گلستان
  از 02/07/14
تا 02/07/15
10 ساعت
.شنبه -جمعه -
07:00 - 23:00
113آموزش گلستان
رایگان
ثبت نام
۱ ردیف