برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دورهروش آموزشتاریخزمان برگزاریظرفیتبرگزارکنندهشهریه/ریال 
B10037-01-3775
تربیت مربی زیست عفیفانه _فرهنگیان
یزد
  از 01/11/15
تا 01/11/30
15 ساعت
تمام روز های هفته
01:00 - 23:59
9591فرهنگیان
رایگان
ثبت نام
B10037-01-3776
تربیت مربی زیست عفیفانه _فرهنگیان
همدان
  از 01/11/15
تا 01/11/30
15 ساعت
تمام روز های هفته
00:01 - 24:00
9927فرهنگیان
رایگان
ثبت نام
B10037-01-3777
تربیت مربی زیست عفیفانه _فرهنگیان
هرمزگان
  از 01/11/15
تا 01/11/30
15 ساعت
تمام روز های هفته
00:01 - 24:00
9956فرهنگیان
رایگان
ثبت نام
B10037-01-3778
تربیت مربی زیست عفیفانه _فرهنگیان
مرکزی
  از 01/11/15
تا 01/11/30
15 ساعت
تمام روز های هفته
00:01 - 24:00
9885فرهنگیان
رایگان
ثبت نام
B10037-01-3779
تربیت مربی زیست عفیفانه _فرهنگیان
مازندران
  از 01/11/15
تا 01/11/30
15 ساعت
تمام روز های هفته
00:01 - 24:00
9886فرهنگیان
رایگان
ثبت نام
B10037-01-3780
تربیت مربی زیست عفیفانه _فرهنگیان
لرستان
  از 01/11/15
تا 01/11/30
15 ساعت
تمام روز های هفته
00:01 - 24:00
9941فرهنگیان
رایگان
ثبت نام
B10037-01-3781
تربیت مربی زیست عفیفانه _فرهنگیان
گیلان
  از 01/11/15
تا 01/11/30
15 ساعت
تمام روز های هفته
00:01 - 24:00
9890فرهنگیان
رایگان
ثبت نام
B10037-01-3782
تربیت مربی زیست عفیفانه _فرهنگیان
گلستان
  از 01/11/15
تا 01/11/30
15 ساعت
تمام روز های هفته
00:01 - 24:00
9981فرهنگیان
رایگان
ثبت نام
B10037-01-3783
تربیت مربی زیست عفیفانه _فرهنگیان
کهگیلویه و بویراحمد
  از 01/11/15
تا 01/11/30
15 ساعت
تمام روز های هفته
00:01 - 24:00
9967فرهنگیان
رایگان
ثبت نام
B10037-01-3784
تربیت مربی زیست عفیفانه _فرهنگیان
کرمانشاه
  از 01/11/15
تا 01/11/30
15 ساعت
تمام روز های هفته
00:01 - 24:00
9938فرهنگیان
رایگان
ثبت نام
۱ تا ۱۰ از ۳۲ ردیف