برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
جستجوی بیشتر
عنوان :
از تاریخ :   تا  
کد کلاس :
ماهیت :
گروه :
زیرگروه :
روش آموزش :
برگزار کننده :
نوع کلاس :
 
راهنما
کلاس های مدون در تقویم آموزشی
دوره شهریه/ریالظرفیتبرگزارکننده 
B10010-98-343
خبرنویسی مقدماتی
خبرنگاری مقدماتی تهران ۲
0 ساعت

رایگان
تکمیل ظرفیتآموزش تهران
۱ ردیف
راهنما
دوره های قابل ارایه در زمان و مکان درخواستی