برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دورهتاریخزمان برگزاریظرفیتبرگزارکنندهشهریه/ریال 
B10028-02-4140
توانمندسازی نیروهای رسانه محله
دوره توانمند رسانه محله
از 02/12/24
تا 02/12/29
6 ساعت
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه پنج شنبه جمعه
00:59 - 23:59
تکمیل ظرفیتآموزش گیلان
رایگان
۱ ردیف