برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دورهروش آموزشتاریخزمان برگزاریظرفیتبرگزارکنندهشهریه/ریال 
توانمندسازی نیروهای رسانه محله
آذربایجان غربی
B10004-01-3212
  از 01/04/20
تا 01/04/31
10 ساعت
.شنبه -یکشنبه -دوشنبه -سه شنبه -چهارشنبه -پنج شنبه -جمعه -
01:00 - 23:59
936آموزش آذربایجان غربی
شهریه :
ارزش افزوده : 0
رایگان
ثبت نام
توانمندسازی نیروهای رسانه محله
استان اردبیل
B10005-01-3209
  از 01/04/20
تا 01/04/31
10 ساعت
.شنبه -یکشنبه -دوشنبه -سه شنبه -چهارشنبه -پنج شنبه -جمعه -
01:00 - 23:59
998آموزش اردبیل
شهریه :
ارزش افزوده : 0
رایگان
ثبت نام
توانمندسازی نیروهای رسانه محله
استان اصفهان
B10006-01-3210
  از 01/04/20
تا 01/04/31
0 ساعت
.شنبه -یکشنبه -دوشنبه -سه شنبه -چهارشنبه -پنج شنبه -جمعه -
01:00 - 23:59
999آموزش اصفهان
شهریه :
ارزش افزوده : 0
رایگان
ثبت نام
توانمندسازی نیروهای رسانه محله
استان البرز
B10007-01-3208
  از 01/04/20
تا 01/04/31
10 ساعت
.شنبه -یکشنبه -دوشنبه -سه شنبه -چهارشنبه -پنج شنبه -جمعه -
01:00 - 23:59
998آموزش البرز
شهریه :
ارزش افزوده : 0
رایگان
ثبت نام
توانمندسازی نیروهای رسانه محله
استان ایلام
B10008-01-3213
  از 01/04/20
تا 01/04/31
10 ساعت
.شنبه -یکشنبه -دوشنبه -سه شنبه -چهارشنبه -پنج شنبه -جمعه -
01:00 - 23:59
998آمورش ایلام
شهریه :
ارزش افزوده : 0
رایگان
ثبت نام
توانمندسازی نیروهای رسانه محله
استان بوشهر
B10009-01-3214
  از 01/04/20
تا 01/04/31
0 ساعت
.شنبه -یکشنبه -دوشنبه -سه شنبه -چهارشنبه -پنج شنبه -جمعه -
01:00 - 23:59
998آموزش بوشهر
شهریه :
ارزش افزوده : 0
رایگان
ثبت نام
توانمندسازی نیروهای رسانه محله
استان تهران(شهرستان های استان تهران)
B10010-01-3215
  از 01/04/20
تا 01/04/31
10 ساعت
.شنبه -یکشنبه -دوشنبه -سه شنبه -چهارشنبه -پنج شنبه -جمعه -
01:00 - 23:59
997آموزش تهران (شهرهای حومه)
شهریه :
ارزش افزوده : 0
رایگان
ثبت نام
توانمندسازی نیروهای رسانه محله
تهران بزرگ(شهر تهران)
B10011-01-3216
  از 01/04/20
تا 01/04/31
10 ساعت
.شنبه -یکشنبه -دوشنبه -سه شنبه -چهارشنبه -پنج شنبه -جمعه -
01:00 - 23:59
955آموزش تهران بزرگ
شهریه :
ارزش افزوده : 0
رایگان
ثبت نام
توانمندسازی نیروهای رسانه محله
استان چهارمحال و بختیاری
B10012-01-3217
  از 01/04/20
تا 01/04/31
10 ساعت
.شنبه -یکشنبه -دوشنبه -سه شنبه -چهارشنبه -پنج شنبه -جمعه -
01:00 - 23:59
998آموزش چهارمحال و بختیاری
شهریه :
ارزش افزوده : 0
رایگان
ثبت نام
توانمندسازی نیروهای رسانه محله
استان خراسان جنوبی
B10013-01-3218
  از 01/04/20
تا 01/04/31
10 ساعت
.شنبه -یکشنبه -دوشنبه -سه شنبه -چهارشنبه -پنج شنبه -جمعه -
01:00 - 23:59
999آموزش خراسان جنوبی
شهریه :
ارزش افزوده : 0
رایگان
ثبت نام
۱ تا ۱۰ از ۳۲ ردیف