برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دورهروش آموزشتاریخزمان برگزاریظرفیتبرگزارکنندهشهریه/ریال 
B10016-02-3937
جریان سازی در شبکه های اجتماعی
جریان سازی در رسانه ها ویژه دشت آزادگان
  از 02/03/11
تا 02/03/31
10 ساعت
00:10 - 23:00
393آموزش خوزستان
رایگان
ثبت نام
۱ ردیف