برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
جستجوی بیشتر
عنوان :
از تاریخ :   تا  
ماهیت :
گروه :
زیرگروه :
روش آموزش :
برگزار کننده :
راهنما
کلاس های مدون در تقویم آموزشی
دوره شهریه/ریالظرفیتبرگزارکننده 
B1048-99-1986
تربیتی صالحین
دوره توانمند سازی ارکان شبکه تربیتی صالحین 2
0 ساعت
از 99/11/12
تا 99/12/20
رایگان
تکمیل ظرفیتشبکه تربیتی صالحین
B1048-99-2013
تربیتی صالحین
دوره توانمند سازی ارکان شبکه تربیتی صالحین 3
0 ساعت
از 99/11/12
تا 99/12/20
رایگان
تکمیل ظرفیتشبکه تربیتی صالحین
B1048-99-2036
تربیتی صالحین
دوره توانمند سازی ارکان شبکه تربیتی صالحین 4
0 ساعت
از 99/11/12
تا 99/12/20
رایگان
تکمیل ظرفیتشبکه تربیتی صالحین
B1048-99-2037
تربیتی صالحین
دوره ی توانمند سازی ارکان شبکه تربیتی صالحین 1
0 ساعت
از 99/11/12
تا 99/12/20
رایگان
تکمیل ظرفیتشبکه تربیتی صالحین
B1048-99-2054
تربیتی صالحین
دوره توانمند سازی ارکان شبکه تربیتی صالحین 5
0 ساعت
از 99/11/12
تا 99/12/20
رایگان
-1شبکه تربیتی صالحین ثبت نام
ثبت نام
۱ تا ۱۰ از ۵ ردیف
راهنما
دوره های قابل ارایه در زمان و مکان درخواستی
 
تربیتی صالحین
۱ ردیف