برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
جستجوی بیشتر
عنوان :
از تاریخ :   تا  
ماهیت :
گروه :
زیرگروه :
روش آموزش :
برگزار کننده :
راهنما
کلاس های مدون در تقویم آموزشی
دوره شهریه/ریالظرفیتبرگزارکننده 
B10024-99-1918
تکنیک های تربیت کودک
تاثیر سواد رسانه بر تفکر انتقادی دانش اموزان -کرمان
0 ساعت
از 99/11/26
تا 99/11/26
رایگان
تکمیل ظرفیتآموزش کرمان
۱ ردیف