درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره راه کارهای مقابله با شایعات کرونا در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره راه کارهای مقابله با شایعات کرونا
نوع دوره :
ماهیت دوره : ویروس کرونا
سطح دوره :

سرفصل

اهداف