درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره فرصت حضور در خانه و تحکیم خانواده در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره فرصت حضور در خانه و تحکیم خانواده
نوع دوره :
ماهیت دوره : ویروس کرونا
سطح دوره :

سرفصل

اهداف