برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دورهروش آموزشتاریخزمان برگزاریظرفیتبرگزارکنندهشهریه/ریال 
B10028-02-4140
توانمندسازی نیروهای رسانه محله
دوره توانمند رسانه محله
  از 02/07/13
تا 02/07/15
6 ساعت
پنج شنبه -جمعه -
00:59 - 23:59
715آموزش گیلان
رایگان
ثبت نام
B10028-02-4141
توانمندسازی فعالان حوزه فناوری و امنیت در فضای مجازی
توانمند سازی گروهان فنی
  از 02/07/13
تا 02/07/15
6 ساعت
پنج شنبه -جمعه -
00:59 - 23:59
695آموزش گیلان
رایگان
ثبت نام
B10028-02-4142
رصد و تحلیل محتوای شبکه های اجتماعی
دوره توانمند سازی گروهان رصد
  از 02/07/13
تا 02/07/15
6 ساعت
پنج شنبه -جمعه -
00:59 - 23:00
717آموزش گیلان
رایگان
ثبت نام
B10028-02-4143
توانمندسازی فعالان تولید محتوا
توانمند سازی گروهان تولید محتوا
  از 02/07/13
تا 02/07/15
6 ساعت
پنج شنبه -جمعه -
00:59 - 23:00
741آموزش گیلان
رایگان
ثبت نام
B10028-02-4144
جریان سازی در شبکه های اجتماعی
توانمند سازی گروهان شبکه اجتماعی
  از 02/07/13
تا 02/07/15
0 ساعت
پنج شنبه -جمعه -
00:59 - 23:00
858آموزش گیلان
رایگان
ثبت نام
B10028-02-4145
توانمندسازی شمسا
توانمند سازی فرماندهان گردان سایبری
  از 02/07/13
تا 02/07/15
6 ساعت
پنج شنبه -جمعه -
00:59 - 23:00
710آموزش گیلان
رایگان
ثبت نام
B10036-02-3978
تربیت مدرس سواد رسانه ای سطح1
تربیت مدرس سواد رسانه جامعه زنان
  از 02/07/14
تا 02/07/14
6 ساعت
جمعه -
14:00 - 18:00
640جامعه زنان
رایگان
ثبت نام
B10036-02-3979
سواد رسانه ای
سواد بصری جامعه زنان
  از 02/07/14
تا 02/07/14
6 ساعت
جمعه -
14:00 - 18:00
657جامعه زنان
رایگان
ثبت نام
B10036-02-3980
خانواده و فضای مجازی
خانواده و فضای مجازی جامعه زنان
  از 02/07/14
تا 02/07/14
6 ساعت
جمعه -
14:00 - 18:00
276جامعه زنان
رایگان
ثبت نام
B1-02-3977
سواد رسانه ای
عمومی سواد رسانه جامعه زنان
  از 02/07/14
تا 02/07/14
6 ساعت
جمعه -
14:00 - 18:00
743جامعه زنان
رایگان
ثبت نام
۱ تا ۱۰ از ۱۲ ردیف